MEGKÉRJÜK, HOGY ALAPOSAN OLVASSA EL ADATVÉDELMITÁJÉKOZTATÓNKAT, AMELY Az egzotikusutak.com OLDAL HASZNÁLATÁRA VONATKOZIK:

1      A Tájékoztató célja és hatálya

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékozató) a ForTwo Utazási Iroda (továbbiakban Adatkezelő)honlap felhasználói számára ismerteti az általuk megadott személyes adataik kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseket, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének lehetőségeit.

Mivel az Adatkezelési Tájékoztató bármikor módosítható, a felhasználók kötelesek ellenőrizni a honlapot, hogy az esetleges változásokról tudomást szerezzenek. A Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (GDPR rendelet) összhangban került összeállításra.

1.1    A honlap tartalma

A honlapon található információkat az Adatkezelő munkatársai helyezték el. Ezen információk pontosságára, teljességére az Adatkezelő nem ad garanciát. Az Adatkezelő és munkatársai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért, amelyek az Adatkezelő honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy amikor szükségesnek tartja, változtatást, javítást, fejlesztést végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

1.2    Kapcsolódó honlapok

A www.egzotikusutak.com oldal tartalmaz olyan linkeket, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus átlépési lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a www.egzotikusutak.com oldal csupán kapcsolódási lehetőséget biztosít, az Adatkezelő és munkatársai nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget az ezeken a honlapokon megjelent tartalmakért.

2      Adatvédelem

Az Adatkezelő tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt például neve, címe, telefonszáma és e-mailcíme, stb. alapján. Az Adatkezelő oldalán az alábbi adatokat rögzíti:

2.1    Hírlevél küldés feliratkozóknak

Amennyiben Ön az Adatkezelő rendszeresen kiküldött hírlevelére kíván feliratkozni, akkor ehhez a következő személyes adatot kell megadnia:

email cím

Az adatot visszavonásig (leiratkozásig) vagy a cím megszűnéséig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Az adatok továbbításának címzettje: az iroda nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködők, adatkezelők, adatfeldolgozók

2.2         Weboldalon történő ajánlatkérés esetén

Amennyiben Ön az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybe vételével kapcsolatban ajánlatot kíván kérni, akkor ehhez a következő személyes adatokat kell megadnia:

Név, telefonszám, email cím

Az adatokat kizárólag a kért ajánlat megadása érdekében használjuk fel. Az ajánlatadás érvényességének lejárta után töröljük azokat.

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek

Az adatok továbbításának címzettje:  az irodanevében eljáró munkavállalók

2.3    Állásajánlatra jelentkezés

Amennyiben Ön az Adatkezelő által kiírt állásajánlatra kíván jelentkezni (köszönjük), akkor ehhez a következő személyes adatokat kell megadnia:

Név, telefonszám, email cím, fotó, önéletrajzi adatok (iskolai végzettségre, korábbi munkatapasztalatra, nyelvismeretre, egyéb kompetenciákra vonatkozó adatok)

Az adatokat az Önnel való kapcsolatfelvétel érdekében használjuk fel. Amennyiben az Ön által megadott adatok alapján továbblépünk a toborzási folyamatban, akkor az Ön személyes adatainak további kezeléséhez írásos hozzájárulását fogjuk kérni.

Amennyiben az Ön által megadott adatok alapján nem tudunk Önnek állást kínálni, akkor az erről való értesítés után az Ön személyes adatait azonnal töröljük.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Az adatok továbbításának címzettje: az iroda nevében eljáró munkavállalók

2.4    Cookie-k

Azegzotikusutak.com weboldalon tett látogatások során a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. A cookie-k elhelyezésével a weboldal működtetőjének célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

2.5    Weboldal látogatás naplózása

A weboldal üzemeltetőjének technikai rendszere az Ön látogatását automatikusan naplózza. A naplózás célja a weboldal üzemeltetésének biztonságosabbá tétele, az esetleges üzemzavarok okának kiderítése, a kezelt adatok biztonságának megőrzése. Ennek érdekében a napló a következő adatokat rögzíti:

Dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.

A weboldal látogatási naplóját a weboldal működtetője kizárólag az üzemeltetéshez szükséges tevékenységeihez használja fel. Az adatok megőrzésének időtartamát az üzemeltető informatikai biztonsági előírásai határozzák meg, amely jelenleg max. 1 év.

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek

Az adatok továbbításának címzettje:az iroda nevében eljáró munkavállalók és együttműködő adatkezelők, adatfeldolgozók

2.6    Oldal látogatás statisztika

A weboldalunk látogatóinak tevékenységét a Google Analytics felhasználásával naplózzuk. A kezelésre kerülő adat:

IP cím

Az adatkezelés időtartama: Látogatás rögzítése után 50 hónap

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Az adatok továbbításának címzettje: az irodanevében eljáró munkavállalók és együttműködő adatkezelők, adatfeldolgozók

2.7    Hírlevél feliratkozás promóció

Az adatkezelés célja:Hírlevél feliratkozás népszerűsítés

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail

Az adatok továbbításának címzettje: az iroda nevében eljáró munkavállalók és/vagy együttműködő adatfeldolgozók

Az adatkezelés időtartama: A promócióra jelentkezés után 1 évig.

2.8    Személyes adatok használata

Személyes adatainak megadásával felhatalmazza az Adatkezelőt arra, hogy személyes adatait a jelen Tájékoztatóban leírt módon és célra felhasználjuk.

2.9    Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján kezelt személyes adatokat az Adatkezelő harmadik félnek nem adja át.

Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő adatfeldolgozóként megbízást ad a weboldalt fejlesztő és üzemeltető szolgáltatóknak. Az adatfeldolgozók kizárólag az Adatkezelő utasítása alapján, a jelen Tájékoztatóban foglalt célok érdekében járnak el.

2.10   Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő 6. pontban rögzített elérhetőségein.

2.11   Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

2.12   Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

2.13   Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

2.14   Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

2.15     Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

2.16   Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

2.17   Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.18   Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja

3      Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Név: ForTwo Utazási Iroda

Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. fszt. 1. (Nagyszombat utca 1)

Cégjegyzékszám: 01-09-078307

Adószám: 10619496-2-41

Belső adatvédelmi felelős neve: Kobale Lilla

Elérhetőségei: 01-09-078307, info@fortwo.hu

4      Adatfeldolgozók és elérhetőségeik:

Tárhely szolgáltató

Név: Hosting 55 Kft.

Székhely: 2146 Mogyoród, Fóti út 37.

E-mail cím: hosting@hosting55.com

Weboldal: hosting55.hu

 

Tárhely szolgáltató

Név: Webonic Kft

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.

E-mail cím: support@webonic.hu

Weboldal: https://www.webonic.hu/

 

Weboldal fejlesztés

Név: Webergoline Kft.

Székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.

E-mail cím: info@webergoline.hu

Weboldal: webergoline.hu

5      Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával, közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. 

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2018. november 7.